Verloop COVID-19 Nederland

Op deze pagina de collectie grafieken en cijfers over het verloop van de COVID-19 epidemie in Nederland.

vrijdag 31 juli 2020 | Nederland, Gezondheid, COVID-19, Virus

Vooraf: we presenteren alleen maar gegevens die uit betrouwbare bronnen komen. We geven dus bijvoorbeeld alleen de geteste gevallen weer.
Tevens is het zo dat een deel van de getallen alleen maar weergeven wat het RIVM op die dag rapporteert. Bijvoorbeeld bij sterfgevallen kan het gaan over mensen die in de dagen ervoor zijn overleden. We kiezen bewust voor onze weergave omdat het voldoende de onderliggende trend zichtbaar maakt.

Daar het RIVM de laatste weken veel correctie doorvoert, maar dit alleen doet op de meest recente gegevens, kan het gebeuren dat er af en toe een onverwachtse daling zichtbaar is (bv in dodental) omdat een dubbeltelling weggehaald is. Dit is dan echter niet op de historische data gecorrigeerd.

Allereerst het overzicht van het verloop van de gevallen en doden vanaf het eerste geval in Nederland.

Thumbnail

Vervolgens het verloop van het aantal bezette IC bedden (links) en het aantal mensen dat opgenomen is (geweest) in een ziekenhuis. Voor de grafiek rechtsonder met "change in IC beds" geldt dat dit het verschil is tussen het aantal bedden de dag ervoor en de dag zelf. Nu is dat steeds een positief getal (groei), ergens moet dit negatief worden (krimp).
Thumbnail

Een andere weergave laat beter zien hoe de groei van het aantal gevallen en doden in de tijd verloopt. Bij een factor 1,2 verdubbelt het aantal gevallen in 4 dagen. Bij factor 1 is de groei gestopt.

Om te constateren of iemand COVID-19 heeft moet er een test uitgevoerd worden op het SARS-CoV-2 virus. Op basis van de dagstaten hebben we een overzicht gemaakt van het aantal tests en het aandeel positieve uitkomsten (positief betekent dat er inderdaad het virus is aangetroffen). Let op: Er zit soms vertraging tussen de tests en het verwerken van de rapportages bij RIVM vanuit de labs. De cijfers van de laatste dagen/week worden regelmatig naderhand nog bijgesteld.

Thumbnail

Omdat niet iedereen getest wordt en ook niet ieder sterfgeval getest wordt, is niet met zekerheid te zeggen hoeveel mensen er precies aan overlijden. Maar op basis van de wekelijkse sterftecijfers van het CBS en het gemiddelde over de periode 2009-2018 is wel een inschatting te maken. Omdat de sterfte in NL sowieso iets oploopt (combinatie groeiende bevolking plus vergrijzing) hebben we ervoor gekozen als nullijn iets boven het gemiddelde te gaan zitten (+3%). En daarmee kunnen we de wekelijkse over/ondersterfte uitrekenen. En zo komen we tot een lopen cumulatief totaal. De sterfteregistratie loopt wat achter, dus cijfers kunnen soms nog wat bijgesteld worden. Thumbnail

Vervolgens het aantal overlijdens per 100.000 inwoners per provincie. Data voor 13-maart ontbreekt nog (eerste sterfgeval was op 6 maart).

Thumbnail

Vervolgens het aantal gevallen per 100.000 inwoners per provincie, vanaf de eerste dag met een geval.

Thumbnail

Als we de provincies in een matrix zetten met verticaal het aantal doden per 100.000 inwoners en horizontaal het aantal gevallen, is zichtbaar dat er een redelijke samenhang is tussen de aantallen en doden. De bevolkingsomvang van provincie (grootte van de cirkel) of de mate van vergrijzing (donkerder is hoger aandeel 65+) lijkt op het eerste gezicht geen grote rol te spelen.

Thumbnail

Op basis van de RIVM cijfers kunnen we ook per leeftijdsgroep aangeven welk aandeel van de mensen waarbij het virus is geconstateerd momenteel overlijdt aan de gevolgen. Dit heet de "Naïve Case Fatality Rate". Het "naïve" is omdat we nog in de epidemie zelf zitten en er nog mensen ziek zijn waarvan nu nog niet bekend is of ze zullen genezen of overlijden.

Thumbnail

Met diezelfde cijfers en de cijfers over de omvang van de bevolking per leeftijdsgroep, kunnen we ook zichtbaar maken hoeveel bevestigde gevallen er zijn per 100.000 inwoners in iedere leeftijdsgroep:

Thumbnail

Een andere invalshoek is de verdeling van de positieven testen naar leeftijdsgroep, in de tijd uitgezet. De hoeveelheid tests en de doelgroep van de tests verschuift in de tijd. De laatste weken valt op dat er een stevige verschuiving is naar de groep onder de 50. Mogelijk hangt dit samen met de effecten van het versoepelen van de maatregelen zoals voor horeca en scholen.
Let op, dit zijn alleen bevestigde, positieve, gevallen. Het zegt niets over de relatieve ernst van de besmetting.

Thumbnail

Maar het is goed om ook dit weer in perspectief te plaatsen. Want de verdeling zegt niet zoveel over de absolute aantallen. Daarom ook onderstaande versie.

Thumbnail

Een andere manier om de verschuivingen naar leeftijd in de tijd te laten zien is een heatmap. Zwart betekent 0 gevallen. De schaal loopt van donker paars via rood naar geel (waar de felste gele waarde staat voor het hoogste aantal op 1 dag over alle leeftijdsgroepen). (Original idea from @zorinaq)

Thumbnail

Tot slot de situatie van Nederland in vergelijking met landen in Europa en Noord Amerika.

Thumbnail

Wilt u de ontwikkeling van Nederland vergelijken met die van andere landen, dan kunt u gebruik maken van het interactieve tool dat Innouveau voor ons ontwikkeld heeft.

Bronnen:

Andere pagina's elders

Ook interessant om te lezen