Corona / Covid-19 archief

Sinds februari 2020 hebben we de nodige grafieken en tabellen gemaakt aangaande de ontwikkeling van Corona en gerelateerde zaken.
De meeste verschenen alleen op social media of werden gepubliceerd op onze vorige site. Een deel is alleen gebruikt binnen het RedTeam.
Omdat ze mogelijk nog relevant zijn voor nader onderzoek of publicaties, hebben we ze hier verzameld.
Let op, de meeste grafieken zijn maar tot op een bepaald moment up to date gehouden. Dat staat meestal vermeld in de grafiek zelf.

Eerst een recente grafiek. Hierin zitten vier indicatoren over het verloop van de Corona-pandemie. Alleen gaat het hier niet om absolute waarden maar om de waarde geschaald naar de mediaan van de reeks in de hele periode, wat gelijk staat aan 1 in deze grafiek.

Grafiek met verloop positieve tests, ziekenhuisopnames, rioolmetingen en infectie radar metingen (ARI symptomen) op zelfde schaal.

Dan een reeks grafieken waarin het aantal waarschijnlijke nieuwe Covid-19 gevallen per dag zijn berekend op basis van de rioolmetingen. Hiervoor is een referentieperiode genomen waarin het testen de grootste dekking had.

grafiek met berekend aantal nieuwe corona gevallen per dag vanaf september 2020.
Hoogste piek eind 2023 met 152.000 berekende gevallen per dag.

Zelfde grafiek maar dan uitgesplitst naar Corona variant. Dit is berekend op basis van de verdeling gevonden van de RIVM analyse gegevens (kiemsurveillance).

Grafiek berekend aantal nieuwe coronagevallen per dag, maar dan uitgesplitst naar variant.

En als laatste in deze reeks dezelfde data maar dan cumulatief.

Grafiek berekend aantal nieuwe corona gevallen per variant cumulatief (stapel). Eindigt op 35 miljoen totaal (april 2024)

Nader uitgesplitst naar de varianten binnen Omirkon.

Grafiek berekend aantal nieuwe coronagevallen per dag, maar dan uitgesplitst naar variant.

Grafiek met berekening (over)sterfte per week met daarbij het aantal officieel bevestigde corona sterfgevallen.

Grafiek met sterfte en oversterfte per week vanaf begin 2018 met daarin gemarkeerd geconstateerde sterfte door Covid-19.
Laatste tien weken gemiddeld 150 oversterfte per week.

Dan alleen de sterfte door Covid-19, cumulatief per jaar.

Grafiek cumulatieve sterfte door Corona per jaar vanaf 2020, per week.
2020 komt boven de 20.000 uit. 2021 op 19.000, 2022 op 8.000 en lopende jaar 2023 tot en november op 2600.

Als gevolg van de Covid-19 infecties kwamen veel mensen in het ziekenhuis terecht. Sommige op de IC. Maar ook in verpleeghuizen werd aparte verpleging opgezet. Daarnaast werd na de zomer 2020 als optie ingezet dat patienten die minder ernstige verschijnselen hadden thuis met zuurstof en monitor een soort zelfverpleging konden doen.
In de twee volgende grafieken staan de tellingen (bezetting op een dag) daarover. Eerst als totalen (stapel) dan als individuele trends.
Van de thuisverpleging ontbreekt een periode aan data. En de toelevering van de data stopte eind 2022 waardoor ook dit overzicht is gestopt.

Grafiek met dagelijkse telling bezetting ziekenhuis, IC, verpleeghuisbedden en thuisverpleginggevallen. tussen februari 2020 en december 2022. Piek op 5500.
Grafiek corona bezetting IC, ziekenhuisbedden. verpleeghuisbedden en thuisverpleging. Vanaf februari 2020 tot december 2022.

Gedurende de pandemie werd vaak de vergelijking met influenza gemaakt om de suggestie te wekken dat het mee zou vallen. Om dat punt onderuit te halen is ondere andere de volgende grafiek gemaakt. Hierin een platte vergelijking tussen ziekenhuis/ic bezetting als gevolg van Covid-19 en hetzelfde voor influenza uit voorgaande jaren en de laatste golf die samenviel met de corona-pandemie.

Omdat oppervlak moeilijk in te schatten is: In getoonde tijdsperiode zijn ongeveer 23.000 mensen opgenomen als gevolg van influenza, met een gemiddelde verpleegduur van 8 dagen en 165.000 mensen met Corona met een gemiddelde verpleegduur van 9,5 dagen.

Grafiek met vergelijking dagelijkse bezetting ziekenhuis en IC tussen Corona en Influenza. Tussen februari 2020 en april 2023. Grootste deel van de tijd steekt corona boven influenza uit. En op geen enkel moment stopt corona, maar influenza is seizoensgebonden.

Een andere variant op bovenstaande grafiek is de volgende. Daarin alles gewoon in de tijd uitgezet vanaf begin 2017.

Grafiek met bezetting ziekenhuisbedden (verpleeg en IC) per datum sinds 1-1-2017 door/met Influenza en Covid-19.
Individuele pieken iedere keer begin van het jaar voor Influenza.
Golvende lijn voor Covid-19 sinds begin 2020 die nergens tot nul zakt.
Griep piek begin 2023 komt nauwelijks boven Covid-19 dal in diezelfe periode uit.
Ligdagen Influenza in deze grafiek: 462.700
Ligdagen Covid-19 in deze grafiek: 1.708.000

Naast publicatie van gegevens over aantallen patienten in het ziekenhuis en op de IC, publiceerde NICE ook met enige regelmaat nadere analyse over de Covid-19 patienten gedurende een bepaalde periode. Uit die analyses hebben we de ligduur gehaald en in de tijd uitgezet.

Grafiek met telling aantal ligdagen voor Covid-19 patienten in ziekenhuis en IC voor twee maandelijkse perioden vanaf maart/april 2020 tot en met maart/april 2023.
IC startte op 20, zat tot eind 2021 rond de 17 en zakte daarna naar 6 nu.
Verpleeg starte op 8, schommelde daar lang omheen om in 2022 licht te stijgen tot rond de 10.

Grafiek met de gemiddelde leeftijd van mensen die met Covid-19 werden opgenomen op respectievelijk de IC of de verpleegafdeling.

Grafiek met twee lijnen voor de periode tussen 1 november 2020 en eind januari 2022 met respectievelijk de gemiddelde leeftijd bij opname IC en verpleegafdeling met Covid-19.
In begin voor IC rond de 68 en verpleeg 64. In zomer 2021 dip naar rond de 50 beide. Daarna weer naar rond de 58 voor IC, maar piek naar 68 voor verpleeg.

Gedurende ongeveer een half jaar (van oktober 2021 tot en met april 2022) is intensief getest op jongeren onder de 20 jaar. Onderstaande grafiek geeft de totaaltelling voor die periode van positief getesten per 100.000 in iedere leeftijd.

Grafiek aantal positief getesten per 100.000 per leeftijd (individuele jaren) onder de 20 voor periode 2021-week 40 tm 2022-week 16.
Data:
Leeftijd	Aantal per 100k
0	6101,6
1	7914,4
2	10052,7
3	13019,8
4	22245,6
5	30245
6	36905,7
7	45073,8
8	48148,1
9	53102
10	56645,5
11	61658,1
12	55522,3
13	58568
14	56541,2
15	56732,8
16	55117,2
17	52580,4
18	46303,4
19	45603,2

In de periode dat het testen nog volop gaande was en RIVM nog gedetailleerde rapportage naar leeftijd aanleverde, konden we onderstaande heatmaps maken. Die lieten onder meer zien welke groepen als eerste geraakt werden.

Twee complexe heatmaps met data positieve gevallen per week per leeftijdsgroep. Eerst absoluut en dan per 100.000 inwoners in leeftijdsgroep.

Hetzelfde voor sterfte door Covid.

Twee complexe heatmaps met data sterfte door Covid per week per leeftijdsgroep. Eerst absoluut en dan per 100.000 inwoners in leeftijdsgroep.

En dezelfde wijze van visualiseren met de opnames in het ziekenhuis (exclusief IC) als gevolg van Covid.

Twee heatmaps met opnames per week per leeftijdsgroep met Covid in het ziekenhuis. Eerst absoluut en daarrna per miljoen binnen groep.

En dit ook voor alleen de opnames op de IC.

Twee heatmaps met opnames per week per leeftijdsgroep met Covid op de IC. Eerst absoluut en daarrna per miljoen binnen groep.