Ervaring leden Tweede Kamer sinds 1815

Er komen weer verkiezingen voor de Tweede Kamer aan als gevolg van een kabinetscrisis. In aanloop van de verkiezingen hebben veel ervaren zittende Tweede Kamerleden aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Daarmee verdwijnt er waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de opgebouwde ervaring. Ter context hier opnieuw een overzicht van de gemiddelde ervaring in dagen van de actieve Tweede Kamerleden sinds de start van de Tweede Kamer in 1815, plus een overzicht van de mediaan op het aantal dagen ervaring.

Dubbele grafiek met respectievelijk het gemiddeld aantal dagen ervaring zittende kamerleden en de mediaan van het aantal dagen ervaring, voor alle dagen vanaf 1815

In de naoorlogse periode schommelde het gemiddelde rond de 2500 dagen. Maar sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is dit gezakt naar gemiddeld 1700.  Met als dieptepunt de dag na start nieuwe Kamer in 2017 met 840 dagen.
De mediaan zat na de oorlor rond de 2000. de periode vanaf begin jaren negentig rond de 1200. Met een dip tot 1 in 2017 (meer dan de helft van de Kamer nieuw)
Read more

Data alle Tweede Kamerleden vanaf 1815

De afgelopen jaren hebben we op verschillende momenten data over de Tweede Kamerleden en hun zittingsperioden verzameld. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om dit te actualiseren en in een vorm te gieten zodat het voor anderen ook bruikbaar is.

Vanaf heden staat de meest actuele versie van de data steeds op een van onze Github repositories.

Met deze data is het mogelijk om bijvoorbeeld overzichten te maken over de gemiddelde ervaring van Kamerleden in de tijd, of hun gemiddelde leeftijd.

We stellen credits bij gebruik op prijs, maar geef dan ook credits aan Parlement.com waar we een groot deel van de oude data getoetst hebben.

Maar we stellen het ook op prijs als jullie correcties of aanvullingen hebben. Mail dan naar ons.

En dit werk steunen kan via onze Support-pagina.

Opgestapte bewindslieden kabinetten Nederland

Tijdens een regeerperiode komt het regelmatig voor dat een bewindslid opstapt. Dat kan om verschillende redenen zijn. Hier gaat het alleen om bewindslieden die opstapten om politieke reden of zaken aangaande hun persoonlijk functioneren. Dit is dus exclusief bewindslieden die bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of het aanvaarden van een andere functie opstapten.

We hebben drie manieren voor het presenteren van de data.

Als eerste een grafiek met telling per jaar per politieke partij (van het opgestapte bewindslid).

Grafiek met telling aantal opgestapte bewindslieden per jaar per partij sinds 1982. Plus totaaltelling:
VVD - 16
CDA - 8
PvdA - 7
D66 - 4
LPF - 3
CU - 1
Read more